લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ધ્‍વારા પારદર્શક અને નિષ્‍પક્ષ ભરતી યોજાય તે અંગે લીધેલ પગલા :

ભરતી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને કોઇ પણ જાતની ગેરરીતી વગર તેમજ નિષ્‍પક્ષ રીતે થાય તે માટે ભરતી બોર્ડ ધ્‍વારા પુરતા પગલા લેવામાં આવેલ છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

 • (૧) લેખિત પરીક્ષા માટે બેઠક વ્‍યવસ્‍થા ઉમેદવારોને પોતાના જીલ્‍લામાં નહીં ફાળવતા અન્‍ય જીલ્‍લાઓમાં ફાળવણી કરવામાં આવશે.
 • (ર) સામાન્‍ય રીતે સ્‍પર્ધાત્‍મક પરીક્ષામાં પ્રશ્‍નપત્ર A,B,C,D એમ ચાર સીરીઝમાં જ કાઢવામાં આવે છે પરંતુ ભરતીની પ્રિલિમીનરી પરીક્ષામાં ૩૦ (ત્રીસ) સીરીઝમાં કાઢવામાં આવશે જે વર્ગ દીઠ સમાવિષ્‍ટ કુલ-૩૦ ઉમેદવારોને અલગ અલગ સીરીઝના પ્રશ્‍નપત્ર આપવામાં આવશે કે જેથી ગેરરીતી કરવાનો અવકાશ રહેશે નહીં.
 • (૩) લેખિત પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને સમય કરતાં બે કલાક અગાઉ બોલાવવામાં આવશે અને તેઓનું બાયોમેટ્રીક રજીસ્‍ટ્રેશન કરવામાં આવશે. જેમાં ઉમેદવારના બંન્‍ને હાથની પ્રથમ આંગળી (Index Finger)ની છાપ લેવામાં આવશે.
 • (૪) દરેક ઉમેદવારોના લેખિત પરીક્ષા વખતે ફોટોગ્રાફ પણ લેવામાં આવશે.
 • (૫) લેખિત પરીક્ષા માટે શહેર/જીલ્‍લા કક્ષાએ જયાં CCTV Camera ની સુવિધા છે તેવા જ પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવશે.
 • (૬) દરેક પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર એક વિડીયોગ્રાફર પણ રાખવામાં આવશે.
 • (૭) લેખિત પરીક્ષાના સાહીત્‍યની સુરક્ષા માટે સ્‍ટ્રોંગ રૂમો બનાવવામાં આવશે જે સ્‍ટ્રોંગ રૂમો ઉપર સતત ૨૪ કલાક માટે CCTV Camera કાર્યરત રહેશે.
 • (૮) શારીરીક કસોટી તથા દસ્‍તાવેજ ચકાસણી વખતે લીધેલ ફીંગરપ્રિન્‍ટથી વેરીફીકેશન કરવામાં આવશે.
 • (૯) શારીરીક કસોટી વખતે ઉમેદવારોના ફરીથી ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવશે.
 • (૧૦) શારીરીક કસોટી માટેની દોડમાં CCTV Camera લગાડવામાં આવશે. જેથી દોડમાં કોઇ ટુકો માર્ગ (Short Cut) અપનાવી શકે નહીં.
 • (૧૧) શારીરીક કસોટી માટેની R.F.I.D. કે જેનો ઉપયોગ ઓલિમ્‍પીકસની દોડમાં થાય છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.