લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ સભ્યો
  • ૧) શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ., અધ્યક્ષ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
  • ર) શ્રી વિરેન્દ્ર યાદવ, આઇ.પી.એસ., સભ્ય લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક સી.આઇ.ડી. ક્રા. અને રે., ગુ.રા., ગાંધીનગર
  • 3) શ્રી મહેન્દ્ર આર. સોની, સભ્ય લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને નાયબ સચિવ, (જેલ) ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર.
ભરતી બોર્ડ વિશે


લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ધ્‍વારા ભરતી અંગેની તમામ કામગીરી જેવી કે, દૈનિકપત્રોમાં જાહેરાત આપી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ OJAS સોફટવેર મારફતે મેળવી સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર લેખિત પરીક્ષા તેમજ શારીરીક કસોટી લેવાની કામગીરી કરશે. ત્‍યારબાદ પરીણામ જાહેર કરવા અંગેની કામગીરી કરશે. આ અંગેની તમામ વ્‍યવસ્‍થા લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડે કરવાની હોય છે.

એકદંરે ભરતી બોર્ડ ધ્‍વારા ભરતી નિયમો, પરીક્ષા નિયમો અને પ્રસ્‍થાપિત અનામત અંગેની નિતીને અનુસરીને પરીક્ષાની શરૂઆતથી આખરી પરીણામ સંવર્ગવાર તૈયાર કરવાની તમામ કામગીરી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની ફરજમાં આવે છે.