શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,
અધ્યક્ષ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર

લોકરક્ષક કેડર ભરતી મહિલા ઉમેદવારોન આખરી પરિણામ અંગે જરૂરી સુચનાઓ


  • તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ નારોજ હંગામી પરિણામ (Provisional Result) જાહેર કરવામાં આવેલ અને હંગામી પરિણામ (Provisional Result) માં જે કોઇ મહિલા ઉમેદવારોને વાંધો હોય તો તેઓએ તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૦ સુધીમાં પોલીસ ભરતી બોર્ડની કચેરી ખાતે જરૂરી પુરાવા સાથે રજુઆત કરવા જણાવવામાં આવેલ.
  • બાકી રહેલ SC અને SEBCના કુલ-૪૯૪ મહિલા ઉમેદવારોનું તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૦ નારોજ દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી કરવામાં આવેલ.
  • દસ્તાવેજ ચકાસણીની કાર્યવાહી બાદ મહિલા ઉમેદવારોનું આખરી પરિણામ (Final Result) ની માહિતી નીચે મુજબ છે.
  • મહિલા બિન હથિયારી લોકરક્ષક પસંદગી યાદી જોવા અહીંયા કલીક કરો...........
  • મહિલા હથિયારી લોકરક્ષક પસંદગી યાદી જોવા અહીંયા કલીક કરો...........
  • જેલ સિપાઇ (મહિલા) પસંદગી યાદી જોવા અહીંયા કલીક કરો...........

        દસ્તાવેજ ચકાસણી બાદ ઉપરોકત આખરી પરિણામમાં અગાઉ તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ નારોજ હંગામી પરિણામ (Provisional Result) જાહેર કરવામાં આવેલ તેમાં આશિંક ફેરફાર થવા પામેલ છે જે ધ્યાને લેવાનું રહેશે.

        હંગામી પરિણામમાં મહિલા અનામત અંગે નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે દાખલ થયેલ દિવાની દાવાઓ SCA No. 22826/2019, SCA No. 23313/2019, SCA No.3066/2020, SCA No.4530/2020 તેમજ અન્ય કોઇ દાખલ થયેલ દાવાઓમાં જે ચુકાદાઓ આવે તે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.

            ઉપરોકત આખરી પરિણામ બાદ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો માટે આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર નાઓ તરફથી કરવામાં આવશે.

હેલ્‍પ લાઇન
હેલ્‍પ લાઇન નંબર :
અમારો સંપર્ક કરો
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી,
બંગલા નંબરઃ ગ-૧૩, સેકટર-૯, બસ સ્ટેશન (પથિકાશ્રમ) થી સરિતા ઉધાન રોડ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૦૯
અપીલ અધિકારીઃ
શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.
અધ્યક્ષ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
જાહેર માહિતી અધિકારીઃ
શ્રી વિરેન્દ્ર યાદવ, આઇ.પી.એસ.
સભ્ય લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક, સી.આઇ.ડી. ક્રા. અને રે., ગુ.રા., પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર.